Regulamin przewozów

Regulamin przewozów

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB  EUROPABUSS.PL

 

1. Postanowienia niniejsze stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. prawo przewozowe (Dz.U. z 2000r., nr 50, poz. 601 z późn. zm) i określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy.

2. Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:
a) PRZEWOŹNIK – firma: Kurek Aneta Europabuss, Skawinki 106, 34-143 Lanckorona,
b) PASAŻER – osoba korzystająca z usługi przewozu świadczonej przez firmę Europabuss na podstawie uiszczonej opłaty za przejazd,
c) BAGAŻ – rzeczy ruchome zabierane przez Pasażera podczas przejazdu.

 

§1 Warunki ogólne

 

1. Przewoźnik zobowiązuje się do przewozu Pasażera i jego bagażu w wyznaczone miejsce w czasie jaki wyznaczono na przewóz.

2. Specyfika działalności Przewoźnika determinuje godziny wyjazdu i przyjazdu, które mogą ulec zmianie, nie są objęte gwarancją i nie stanowią przedmiotu umowy z Pasażerem.

3. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub odwołania kursów powstałych z przyczyn od niego niezależnych (przykładowo: zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym, itp.)

4. Przewoźnik zastrzega możliwość zmiany kolejnych wykonawców usługi przewozu i zmiany pojazdu, którym przewóz jest wykonywany, a w wyjątkowych sytuacjach zastrzega możliwość zmiany miejsca wysadzenia Pasażerów.

5. Przewoźnik oświadcza iż pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje wyłącznie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się podczas pobytu Pasażera w pojeździe. Ewentualne szkody należy zgłaszać do firmy EuropaBuss.

6. Przewoźnik jest uprawniony do odmowy wykonania przewozu (lub jego kontynuacji) bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą w sytuacjach, gdy Pasażer:

a) nie przestrzega warunków umowy przewozu, w tym warunków określonych  niniejszym Regulaminem,
b) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
c)  spożywa alkohol lub środki odurzające w czasie przewozu,
d)  zachowuje się w sposób uciążliwy bądź zagrażający zdrowiu lub bezpieczeństwu Pasażerów bądź kierowcy,
e)  nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno – dewizowych, bądź nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne, przewozi towary, które ze względu na rodzaj lub ilość wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie pojazdu na granicy.

 

§2  Obowiązki Pasażera

 

1. Posiadanie ważnego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy oraz wszelkich innych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do odbycia podróży.

2. Przybycie na miejsce odjazdu co najmniej 10 minut przed planowaną i ustaloną przez Przewoźnika godziną odjazdu (fakt nieoczekiwania pasażera pod wskazanym adresem w dniu wyjazdu w określonym przedziale czasowym jest równoznaczne z rezygnacją z przejazdu).

3. Złożenie bagażu do luku bagażowego.

4. Stosowanie się do poleceń załogi pojazdu.

5. Przestrzeganie czystości i porządku w pojeździe. Po zakończonej podróży Pasażer jest obowiązany posprzątać po sobie.

6. Podczas przewozu Pasażer ma obowiązek zachowywać się kulturalnie i cicho, w sposób umożliwiający zarówno kierowcy, jak i pozostałym Pasażerom swobodną i nieskrępowaną podróż.

7. Podania dokładnego adresu zawierającego kod pocztowy, nazwę ulicy, numer budynku, miejscowość i kraj, w pisowni państwa, którego dotyczy przewóz.

8. Zapinanie pasów bezpieczeństwa.

9. Opisanie bagażu poprzez czytelne umieszczenie danych: imię, nazwisko i adres zamieszkania. Załoga może sprawdzić zgodność podanych danych z dokumentem tożsamości Pasażera. Bagaż nie opisany, którego nie da się zidentyfikować może zostać usunięty z pojazdu i wykluczone jest w takiej sytuacji dochodzenie roszczeń za utratę bagażu.

10. Przewóz dzieci w wieku do 12 lat odbywa się wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

11. Dzieci w wieku 12-16 lat mogą podróżować samodzielnie wyłącznie w przypadku posiadania notarialnego upoważnienia do przewozu osoby niepełnoletniej, podpisanego przez obojga rodziców lub opiekunów prawnych.

12. Podczas przewozu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych. Przewoźnik zastrzega prawo usunięcia pasażera, który spożywa alkohol w czasie podróży bądź który znajduje się pod wpływem alkoholu podczas podróży.

13. Pasażer ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi  i innym Pasażerom, jak również ponosi pełną odpowiedzialność za szkody na mieniu Przewoźnika, w szczególności za uszkodzenie samochodu.

 

§3 Bagaż

 

1. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu maksymalnie dwóch sztuk bagażu zgodnie z poniższymi wytycznymi:

a) bagaż podstawowy o wadze do 30 kg (przewożony w luku bagażowym),

b) bagaż podręczny o wadze do 5 kg o wymiarach pozwalających na umieszczenie pod siedzeniem i nie utrudniających swobody podróży pozostałym pasażerom

2. Bagaż przekraczający wymiary określone w pkt 1.a) jest traktowany jako dodatkowy i może być przewieziony za dodatkową opłatą i po uzyskaniu zgody załogi, o ile łączna masa obydwu bagażów podstawowych nie przekracza 45 kg.

3. Za nadbagaż pobierana jest przez załogę opłata w wysokości od 30 do 200 PLN za sztukę (w zależności od gabarytu bagażu).

4. Zabrania się przewozu bagażu i posiadania przedmiotów i materiałów mogących zagrażać bezpieczeństwu               w transporcie.

5. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaże znajdujące się poza lukiem bagażowym oraz za bagaż podręczny, jak również za bagaż pozostawiony w pojeździe po zakończonym przewozie. Bagaż pozostawiony, który nadaje się do identyfikacji może zostać wysłany na koszt Pasażera do wskazanego przez niego miejsca, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

6. Przewoźnik zastrzega, że bagaż nieodebrany przez Pasażera, o ile nie zawiera środków psujących się, będzie przechowywany przez okres nie dłuższy niż 2 miesiące.

7. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojeździe.

8. W przypadku utraty bagażu z winy przewoźnika maksymalna kwota odszkodowania za opłacony bagaż nie może przekroczyć 500PLN lub równowartości tej kwoty w EURO. Bagaż o wartości przekraczającej 500PLN powinien być ubezpieczony przez Pasażera na jego koszt.

9. dopuszczalny jest przewóz zwierząt po uzyskaniu zgody przewoźnika i za dodatkową opłatą od 50 PLN do 200PLN, w zależności od wielkości zwierzęcia.

 

§4 Umowa przewozu

 

1. Umowa przewozu zostaje zawarta z chwilą uiszczenia opłaty za przewóz.

2. Opłatę za przewóz należy uiścić przed rozpoczęciem podróży na wskazane na stronie internetowej www.europabuss.pl konto bankowe, bądź bezpośrednio u kierowcy .

3. Uiszczenie opłaty jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu.

4. Możliwe jest dokonanie wcześniejszej rezerwacji przewozu zarówno telefonicznie jak i za pośrednictwem strony internetowej przewoźnika www.europabuss.pl.

5. Rezerwacji miejsc dokonuje się bez przydziału określonego numeru miejsca.

6. Bezpłatna rezygnacja z rezerwacji możliwa jest najpóźniej na 1 dzień przed datą planowanego przewozu. Rezygnacja z rezerwacji w dniu planowanego przewozu łączy się z koniecznością poniesienia pełnej opłaty za przewóz.

7. Przewoźnik zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania przewozu innym przewoźnikom.

 

§5 Reklamacje

 

1. Wszelkie reklamacje związane z realizacja umowy przewozu należy kierować listownie bądź pocztą elektroniczną na adres Przewoźnika.

2. Przewoźnik przyjmuje reklamacje zgłoszone najpóźniej w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności, będącej podstawą reklamacji.

3. Dla prawidłowego zgłoszenia reklamacji konieczne jest:

a) Opisanie zaistniałych okoliczności,

b) Wskazanie zastrzeżeń do wykonania umowy przewozu,

c) Wskazanie ewentualnie poniesionej szkody i roszczeń z nią związanych,

d) Dokładne podanie danych osobowych, adresu oraz dnia i godziny kiedy przewóz był wykonywany.

e) Posiadanie potwierdzenia rezerwacji lub biletu, na podstawie którego przewóz był wykonywany.

4. Przewoźnik zastrzega, że reklamacja dotycząca bagażu może być złożona wyłącznie w chwili wydania bagażu bezpośrednio po zakończonym przewozie. W tym przypadku nie ma zastosowania § 5 pkt 2. Regulaminu.

 

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie: Ustawa z dnia 15.11.1984r. Prawo Przewozowe (Dz.U. z 2000r., nr 50, poz. 601 ze zm.), Ustawa z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964r., nr 16, poz. 93 ze zm.) .